Nüfus: 12.305
KOÇARLI - AYDIN
İLÇELER

..Ege Bölgesi'nde, Aydın İli'ne bağlı ilçe olan Koçarlı'nın doğu ve güneydoğuda Çine İlçesi, güneyinde Muğla İli, batısında Söke, kuzeybatısında germencik ilçeleri, kuzey ve kuzeydoğusunda da Merkez ilçe bulunmaktadır. Aydın il merkezine 22 km. uzaklıktadır.Aydın ilinin güneybatı kesiminde yer alır. İlçe topraklarının güneyini ilçe sınırları dışında kalan beşparmak Dağının kuzey kesimi engebelendirir. İlçenin kuzey kesimi Büyük Menderes Ovası içindedir. Büyük Menderes ırmağı kuzey ve kuzeybatıda, bu ırmağın kollarından Çine Çayı ise kuzeydoğuda doğal sınırı oluşturur. Büyük Menderesin yığdığı alüvyonlardan oluşan Koçarlı Ovası, ilçenin başlıca tarım alanıdır. Yüzölçümü 535 km2 olup, ilçenin toplam nüfusu 35.230'dur.

İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Başlıca bitkisel üzürnler zeytin ve pamuktur. Ayrıca mısır, buğday ve üzüm ile az miktarda incir, ayçiçeği, arpa ve yerfıstığı yetiştirilmektedir. Dağlık kesimlerde hayvancılık yapılır. Sanayisi tarım ürünlerinin işlenmesine dayanan ilçede küçük ölçekli zeytinyağı ve çırçır fabrikaları bulunur. İlçe toprakları içerisinde uranyum yatakları vardır.

Koçarlı'nın bulunduğu yöre, tarihi çağlarda Yunanistan'dan gelen Dorların (MÖ.1200) etkisinde kalmıştır. Bu göçlerle gelenler yerli halk ile karışmış ve yeni bir kültür oluşturmuştur.O döneme ait Amyzon ve Karoura kentlerinin isimlerine kaynaklarda rastlanmıştır. Yöre, bir süre Karyalıların etkisi altında kalmıştır.

Amyzon'un ne zaman ve nasıl kurulduğu konusunda bilgi bulunmamaktadır. Strabon ve diğer İlk Çağ tarihçileri kentin sadece ismine değinmekle yetinmişlerdir. Kentin çevresinde bulunan bazı yazıtlardan da Amyzon'luların M.Ö. 300 yıllarında Mısır'a egemen olan Ptolemaios'a sonrada Seleukos'lularla yakın ilişki kurmuşlardır. M.Ö. 203 de de III.Antiokhos,Amyzon'a bazı haklar tanımıştır. Bu kentten günümüze surlarından başka hiçbir kalıntı gelememiştir. Yöredeki Karoura'dan ise günümüze hiç bir kalıntı gelememiştir.

Koçarlı yöresi, özellikle Amyzon kenti Roma döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuş, XV.yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren bölgeye Koçarlı aşireti yerleştirilmiştir. Koçarlının ismi bu aşiretten gelmiştir. XIX.yüzyıl sonlarında Aydın İŞli, Aydın sancağı merkez kazasının Sobuca nahiyesine bağlı olan Koçarlı, sonraki yıllarda bugünkü yerine taşınmış ve 1946 yılında da ilçe olmuştur.

Koçarlı'dan günümüze tarihi eser olarak, antik Amyzon kentinin tiyatrosu, agorası, nymphaionu ile akropoldeki Athena mabedinin kalıntıları gelebilmiştir. Ayrıca burada yapılan araştırmalarda çok sayıda antik sikke de ele geçmiştir. İlçenin Osmanlı dönemi yapılarına ait en önemli eseri XVIII.yüzyıla tarihlenen Cihanzade Mustafa Bey Camisi, Koçarlı ilçesi ile Çakırbeyli kasabası arasında bulunan Cihanoğulları tarafından XVI.yüzyılda yapılmış olan Cic Cin kalesidir

ESERLER

Amyzon (Mazın)
Menderes vadisi yakınlarında, Koçarlı ilçesinin 30 km güneyinde Akmescit köyündedir. “Mazın Kalesi” adıyla anılır. Heraklia, Euromos ve Khalketor gibi üç büyük Karya kentinin ileri karakoluydu. Kaynaklara göre kente ait en önemli kalıntı, bugün tamamen yıkılmış olan, Apollon ve Artemis'e adanmış olması gereken tapınaktır. Akropolünde tiyatro, agora ve çeşme kalıntıları ile MÖ 3. yüzyıla ait, çok güzel taş işçiliği gösteren surlar vardır. Amyzon'da yüzey araştırması dışında arkeolojik kazılar yapılmamıştır. Kent hakkında bilgiler antik kayaklar ve yazıtlardan elde edilebilmektedir.

Cin Cin Kalesi
Koçarlı ilçesi ile Çakırbeyli kasabası arasında bulunan Cin-Cin köyündedir. Koçarlı'nın 16.yy yerel beylerinden Cihanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Payandalı yüksek duvarlarla çevrilidir.

Cihanoğlu Camii ve Kulesi
Camii,merkezde Cihanoğulları'ndan Abdülaziz efendi tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır. Kule Cihanoğlu İbrahim Paşa'ya aittir.Ayrıca Dedeköy'de Cihanoğlu Camii vardır

Mustafa Başbayraktar©2013